ACTIVITEITENCOMMISSIE (AC)
  De Activiteitencommissie van onze school bestaat uit tien ouders. Deze commissie vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur en een vast teamlid. De AC-leden worden voor drie jaar gekozen/voorgedragen en kunnen hun termijn eenmaal verlengen.

De taken van de Activiteitencommissie bestaan uit:
- het ondersteunen van het team bij het organiseren van activiteiten.
- het fungeren als schakel tussen ouders en school.
- het innen en beheren van de ouderbijdrage door de penningmeester, onder verantwoording van de MR.

Het organiseren van activiteiten vindt plaats binnen werkgroepen. Iedere werkgroep bestaat uit teamleden en leden van de Activiteitencommissie. Bij de daadwerkelijke uitvoering wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op alle ouders.

De activiteiten zijn o.a. het mede organiseren van:
- het sinterklaasfeest
- de kerst- en paasviering
- de schoolreisjes
- de avondvierdaagse
- de schoolprojecten
- de feestweek aan het eind van het jaar
- de dag van de leraar
- een goede doelenproject

De vrijwillige ouderbijdrage wordt, onder verantwoording van de MR, geïnd en beheerd door de penningmeester van de Activiteitencommissie. Met deze ouderbijdrage kunnen allerlei activiteiten georganiseerd en gefinancieerd worden. Maar ook kunnen er bijzondere leermiddelen of audiovisuele middelen worden aangeschaft. In het afgelopen cursusjaar zijn hier bijv. de nieuwe schoolshirts en de nieuwe schommel mee aangeschaft.

Aan het begin van het schooljaar wordt in overleg met de MR een begroting opgesteld, die bewaakt wordt door de directeur en de penningmeester. In de schoolkrant wordt jaarlijks verantwoording afgelegd van de besteding van de gelden. De werkelijke uitgaven worden gecontroleerd door een kascontrolecommissie, waar altijd ook een lid van de Medezeggenschapsraad in zit.

Design en realisatie: TechnoCare