MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
  In de MR zitten drie teamleden en drie ouders. De directeur heeft een adviserende en informerende rol. Hij woont in ieder geval de helft van de vergaderingen bij. Er wordt vijf tot zes keer per jaar vergaderd. De MR-leden worden voor drie jaar gekozen en zijn eenmaal herkiesbaar.

De MR heeft als functie mee te denken over beleidsvoornemens van de school.
De MR heeft hierbij een adviserende en/of een instemmende taak.
De functie en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen.

De MR overlegt over belangrijke zaken van onze eigen school zoals het vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage, het vaststellen van het jaarplan, de schoolgids en het beleid voor de komende jaren (het schoolplan). MR-leden hebben ook zitting in een sollicitatiecommissies bij aanname van nieuw personeel.
De MR ziet tevens toe op een juiste besteding en een goede verantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage, die geïnd en beheerd wordt door de penningmeester van de Activiteitencommissie. De ouderbijdrage valt dus onder de verantwoording van de MR.

Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). De GMR adviseert of besluit mee over zaken die op stichtingsniveau spelen en alle scholen aangaan. In de GMR zitten vier ouders en vier leerkrachten van de verschillende scholen van onze Stichting. De GMR overlegt met de leden van het Bovenschools Management en/of het bestuur van de Stichting PCBO Baarn-Soest.

Design en realisatie: TechnoCare